all he needs is a bird on his head, i’m lucky i get ANY lovins :p

So... What do ya think?